2689251 logo

BENZYLPENICILLOYL POLYLYSINE

Compound Synopsis