2824443 logo

triphenylstannyl 4-hydroxybenzoate

Compound Synopsis