301701 logo

3-O-(2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-KARANJONOL

Compound Synopsis