1HKX image

CAMK Ser/Thr protein kinase family

Lineage