chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase family

Lineage