hhaIM logo

hhaIM

Type II methyltransferase M.HhaI

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table