PNMT logo

PNMT

Phenylethanolamine N-methyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table