TKL1 logo

TKL1

Transketolase 1

Molecular Synopsis