PTPRZ1 logo

PTPRZ1

Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table