glcV logo

glcV

Glucose import ATP-binding protein GlcV

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table