SMYD2 logo

SMYD2

N-lysine methyltransferase SMYD2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table