204289 logo

METHYL 2-(2-((3-(4-FLUOROPHENYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-5-YLOXY)METHYL)PHENYL)-3-METHOXYACRYLATE

Compound Synopsis