243688 logo

2-Acetyloxyethyl (3S,16R)-Apovincaminate

Compound Synopsis